Vragen?

Heeft u vragen over wat herinrichtingsgrond is, over de herkomst ervan en welke wet- en regelgeving er bestaat? Neem dan contact op met ons op via info@dekkerfuterra.nl


Vraag en antwoord Herinrichting Bomhofsplas

Speciaal voor omwonenden en belanghebbenden van de Bomhofsplas is er een vraag en antwoord overzicht. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met ons op via info@dekkerfuterra.nl

Waarom wil Dekker de Bomhofsplas herinrichten?

De Bomhofsplas is een zogenaamde diepe zandwinplas. Door herinrichting wordt de plas minder diep en verflauwen de oevers waardoor er een hogere ecologische (natuur) waarde ontstaat. Er ontstaat bodemleven en er groeien waterplanten die zuurstof afgeven. Daardoor verbetert de waterkwaliteit en komen er meer vissen en amfibieën om te paaien. Dit is ook positief voor de vogelstand. 

Het herinrichtingsproject levert een bijdrage aan de doelstellingen van de Nederlandse Overheid van het creëren van nieuwe natuur, biodiversiteit, duurzaam bodembeheer en circulair gebruik van herinrichtingsgrond (toepasbare grond en baggerspecie).  

Uit welke onderdelen bestaat het herinrichtingsproject?

Het verflauwen van de oevers van de noordoostzijde zodat er ruimte is voor robuuste rietkragen. Met ondiepe vooroevers zodat natuurontwikkeling zijn gang kan gaan. 

In welke fase van het project zitten we nu?

Er zijn meerdere onderdelen: de voorbereiding, de acceptatie, de uitvoering, de controle en de communicatie.


De Bomhofsplas bevindt zich nu in de voorbereidingsfase.


De voorbereidingsfase betreft het hele traject van het eerste idee/visie om een diepe plas her in te richten en hiervoor herinrichtingsgrond te gaan gebruiken. Dit is inclusief het vergunningentraject en de communicatie en dialoog met de omgeving en de gebruikers van een diepe plas. In deze fase vinden er ook studies en onderzoeken plaats. Wij vinden draagvlak zeer belangrijk voordat we een plan in procedure brengen.


De acceptatiefase gaat over de beoordeling, toetsing en goedkeuring van de partijen herinrichtingsgrond die de initiatiefnemer daadwerkelijk wil gaan aanbrengen. Iedere partij grond is voorzien van een erkend bewijsmiddel en wordt ingediend bij een centraal Meldpunt bodemkwaliteit. Zie ook antwoord op de vraag: ‘Hoe wordt er gecontroleerd? En door wie?


De acceptatie die op de hergebruikslocatie zelf plaats vindt, valt onder de fase van controles. 


De uitvoeringsfase gaat over de technieken en maatregelen bij het daadwerkelijk toepassen van een partij herinrichtingsgrond. Er zijn verschillende manieren om dit op een verantwoorde wijze te doen. 


Een belangrijk cruciaal onderdeel bij de herinrichting van een diepe plas zijn de verschillende controles. Deze controles door zowel initiatiefnemer als overheid (handhaving) spelen gedurende het hele proces van uitvoering en zelfs na de fase van toepassen. 


Ook het onderdeel communicatie is van wezenlijk belang bij een succesvolle en professionele herinrichting van een diepe plas. Daarom organiseren we bijeenkomsten zoals inloopmiddagen, informatieavonden en excursies, en zetten we klankbordgroepen op. 

Wat voor materiaal wordt in de plas toegepast?

We gebruiken herinrichtingsgrond. Dit is toepasbare grond of baggerspecie die vrijkomt bij bouwwerkzaamheden zoals het graven van nieuwbouwprojecten, parkeergarages, tunnels en bij het onderhouden van vaargeulen en kanalen en bijvoorbeeld watergangen. Het gaat om goedgekeurde, nuttig toepasbare grond die in principe oneindig circulair toepasbaar is. 


Kan dat materiaal ook een andere bestemming krijgen?

Herinrichtingsgrond kan vanwege de samenstelling niet worden gebruikt door de betonindustrie of voor de productie van bakstenen. Er kan bijvoorbeeld hout, schelpen, humus of veen in aanwezig zijn, in veel gevallen is deze grond niet draagkrachtig genoeg om op te bouwen. Herinrichtingsgrond wordt wel gebruikt voor het ophogen van landbodem zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van geluidswallen. Er komt meer herinrichtingsgrond vrij dan dat er nodig is voor de aanleg van dit soort werken. Die grond krijgt een zinvol tweede leven in landschapsprojecten. 


Mag je zo maar herinrichtingsgrond toepassen?

Nee, de inname en toepassing van herinrichtingsgrond is gebonden aan strenge regels en toestemmingen. Dit is allemaal wettelijk vastgelegd in het ‘Besluit en Regeling Bodemkwaliteit’. Voor de Bomhofsplas is de ‘Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen’ ook van toepassing. In deze handreiking staat de uitwerking van de zorgplicht omschreven. 


De herinrichtingsgrond wordt, voor het mag worden toegepast, vooraf door een onafhankelijke erkende instelling en geregistreerde personen gekeurd op samenstelling en nutriënten. De gestelde eisen voorkomen dat het waterleven, ontvangende bodem en waterkwaliteit negatief wordt beïnvloed. Zo zijn er bijvoorbeeld strikte eisen aan ijzer en fosfaat opgenomen om te voorkomen dat zuurstof aan het water wordt onttrokken.


© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden