Wet- en regelgeving


De inname en toepassing van herinrichtingsgrond is gebonden aan strenge regels en toestemmingen. Dit is allemaal wettelijk vastgelegd in het ‘Besluit en Regeling Bodemkwaliteit’. Voor diepe plassen is de ‘Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen’ ook van toepassing. In deze handreiking staat de uitwerking van de zorgplicht omschreven. 


Lees meer over het proces van het verondiepen op onze aparte website over verondiepen. Daarop hebben we het proces inzichtelijk gemaakt. 


De herinrichtingsgrond wordt, voor het mag worden toegepast, vooraf door een onafhankelijke erkende instelling en geregistreerde personen gekeurd op samenstelling en nutriënten. De gestelde eisen voorkomen dat het waterleven, ontvangende bodem en waterkwaliteit negatief wordt beïnvloed. Zo zijn er bijvoorbeeld strikte eisen aan ijzer en fosfaat opgenomen om te voorkomen dat zuurstof aan het water wordt onttrokken. Daarnaast is er een zorgplicht om verontreiniging te voorkomen.


Controle

Herinrichtingsgrond (grond of baggerspecie) mag niet zo maar van a naar b worden vervoerd of ergens worden toegepast. 

Er wordt op de volgende momenten gecontroleerd:

  • Voorinformatie: door bodemkwaliteitskaarten e.d.
  • Milieuhygiënisch bodemonderzoek (op de plek van ontgraving): gecertificeerd keuringsproces van monsterneming, analyse en verslaglegging door erkende instellingen en geregistreerde personen die onder toezicht staan van Certificatie Instellingen;
  • Toetsing en melding: partijgegevens (erkend bewijsmiddel) worden gemeld aan en getoetst door Bevoegd Gezag (Waterschap of Rijkswaterstaat). Nadat de melding is goedgekeurd, mag de herinrichtingsgrond worden aangebracht. 
  • Visuele Inspectie: op de ontvangst locatie worden de partijen bekeken en bij afwijkingen worden partijen vanzelfsprekend geweigerd;
  • Steekproef: uitgevoerd en geanalyseerd door onafhankelijk erkende instelling en geregistreerde personen.                

Handhaving

De overheid (handhavers en inspecteurs) voeren administratieve en steekproefsgewijze controles uit.© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden