Biodiversiteit en milieu


Zorgdragen voor natuurlijk kapitaal

Zand- en grindwinning maakt het aanleggen van nieuwe natuurgebieden mogelijk. Dit draagt bij aan de kentering van het verlies aan biodiversiteit en het verloren gaan van natuurlijk kapitaal. Onder natuurlijk kapitaal wordt de rijkdom verstaan die de natuur te bieden heeft. Voorbeelden zijn primaire grondstoffen, drinkwater, voedsel, medicijnen, maar ook bescherming tegen overstroming (duinen), energievoorziening (zon, wind, water e.d.) of de bestuiving van gewassen (bijen en insecten). 

Winst voor de natuur

Door het ontwikkelen van natuur en landschappen gerelateerd aan grondstofwinning zorgen we voor het ontstaan van hoogwaardige natuur. De toename van biodiversiteit in het rivierengebied werd in het kader van LIFE IP Deltanatuur, een programma van de Rijksoverheid, onderzocht. Het onderzoek toont aan dat delfstofwinning in Nederland een aanzienlijk aandeel heeft (ruim 50%) in het realiseren van de overheidsdoelstellingen op gebied van natuurontwikkeling. Bekijk het volledige LIFE IP onderzoek. 

Afname stikstof


In de Natura 2000-gebieden bestaat een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden NOx). Hierdoor krijgen bepaalde soorten de overhand en ontstaat een eentonig natuurbeeld. De biodiversiteit (de verscheidenheid van dieren, planten en micro-organismen) neemt af. Landbouw is met het gebruik van (kunst)mest een van de belangrijkere veroorzakers van stikstof in de grond. 


Landschapsontwikkeling in de uiterwaarden zet landbouwgrond om in natuurgrond. De stikstof neemt hierdoor af omdat actieve bemesting stopt. Daardoor krijgen verschillende plantensoorten een kans. Dit is weer gunstig voor bijen, insecten en andere fauna. 

© 2018 Dekker groep BV  |  Alle rechten voorbehouden  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Algemene Voorwaarden