Hedelse Bovenwaarden

Het project Hedelse Bovenwaarden

Historie
In de Hedelse Bovenwaarden aan de rechteroever van de Maas lagen eind vorige eeuw twee voormalige zandwinplassen. Beide oorspronkelijke plassen vormen nu één geheel.


Doel
Natuurontwikkeling en winning van delfstoffen.

Partners
Dit project kwam tot stand in samenwerking met Boskalis en Natuurmonumenten.

Landschap, flora & fauna
Aan de oostkant is de plas ondiep uitgegraven, waardoor er zeven landtongen zijn ontstaan. Halverwege de westelijke oever ligt een kreek waardoor de plas in verbinding staat met de Maas. Door de getijdeninvloed (met waterstandschommelingen tot 20 cm) stroomt er twee keer per dag een aanzienlijke hoeveelheid water van de Maas naar de waterplas en omgekeerd, dit is zeer aantrekkelijk voor stroomminnende vissen. Hierdoor is een interessant proces ontstaan van erosie en sedimentatie, maar ook een zeer aantrekkelijk foerageergebied voor vogels. Een gebied wat voorheen agrarisch in gebruik was is omgezet naar natuur.

Beheer
Natuurmonumenten beheert het gebied met grote grazers (runderen). Door een hogere begrazingsdruk wordt voorkomen dat het gebied dichtgroeit met bijvoorbeeld wilgen en populieren.

 

 

GPS opgeleverd project :

Ligging :

  • Nabij Hedel
  • Rechteroever van de Maas
  • KM Raai 218