Well-Aijen

Het project: Well-Aijen

Locatie
Project gelegen aan de rechteroever van de Maas ter hoogte van Well en Aijen, gemeente Bergen.

Historie
De gemeente Bergen is sinds 1992 samen met verschillende partijen actief geweest plannen te ontwikkelen voor het Maasdal tussen Well en Aijen en het aangrenzende recreatiegebied ‘t Leuken. De hoogwaters van 1993 en 1995 hebben geleid tot het Tracébesluit van 2003 met een sectoraal plan voor hoogwaterbescherming wat zou moeten resulteren in een hoogwatergeul tussen Well en Aijen. Alhoewel de geplande hoogwatergeul Well-Aijen bijdraagt aan meer veiligheid en natuur langs de Maas, heeft de gemeente hogere ambities. Het Tracébesluit heeft aldus geleid tot een totale gebiedsontwikkeling genaamd Maaspark Well.

Doel
Hoogwaterbescherming:
De aanleg van de hoogwatergeul is ondergebracht in het overkoepelende project Maaswerken. De Maaswerken vormen gezamenlijk een ingrijpend programma. De aanleg van de hoogwatergeul Well-Aijen leidt tot een daling van de waterstand die tientallen kilometers stroomopwaarts nog merkbaar is. De geulen vormen ‘inhammen’ van de Maas die bij hoogwater gaan meestromen. Bij de aanleg van de hoogwatergeul worden delfstoffen gewonnen. Deze hoogwatergeul moet uiterlijk in 2015 klaar zijn. Het gaat in feite om twee geulen die in elkaars verlengde liggen: de noordelijke bij Aijen, de zuidelijke bij Well.

Natuurontwikkeling:
Met de inrichting van de hoogwatergeul als natuurgebied wordt invulling gegeven aan het beleid, dat gericht is op een optimalisering van het ecologisch functioneren van de Maas en de uiterwaarden van de rivier. Zo worden de oevers bij de hoogwatergeul verlaagd. Na aanleg ontstaat 127 hectare nieuwe natuur.

Recreatieve ontwikkeling:
Ten behoeve van recreatieve ontwikkelingen wordt de bestaande voorhaven vergroot en de toeristisch recreatieve infrastructuur (wegen, wandel en fietspaden, groenstructuur, ondergrondse infra) opgeknapt en uitgebreid. In tegenstelling tot het nabij gelegen Natuurgebied Nationaal Park De Maasduinen moet Maaspark Well voorzien in de intensief recreatieve behoefte.

Partners
Er is sprake van zelfrealisatie bij het project hoogwatergeul Well Aijen. Kampergeul B.V. zorgt hier voor een volledige uitvoering van het project, inclusief de benodigde vergunningen. Dit alles in uitvoerig overleg met betrokkenen, zoals gemeente Bergen, omwonenden, Maaswerken en overige vergunningverleners. Kampergeul B.V. is een samenwerking tussen Teunesen Zand en Grint, Niba Zand, Van Nieuwpoort en Dekker Grondstoffen.

Landschap, flora & fauna
In het Maasdal zijn de doorgaans vruchtbare gronden overwegend in landbouwkundig gebruik. Op relatief grote percelen komt naast grasland ook akkerbouw voor. Percelen op de hogere gronden zijn doorgaans kleiner, met een zeer gevarieerd assortiment aan hetgeen er gekweekt wordt.

In het direct ten oosten van het plangebied gelegen natuurreservaat De Baend komt de Bever voor. Het gebied is van belang voor een aantal broedvogelsoorten van weiden en gebieden, houtwallen en zachthoutbeplantingen, waaronder Patrijs, Kneu, Spotvogel, Wulp, Koekoek Wulp en Nachtegaal. De twee laatste soorten hebben nestlocaties aan of bij de haven. Het aangrenzende gebied bestaat uit open water (Leukermeer), boskernen, akkers, weiden, woonerven en een kampeerterrein op hogere gelegen pleistocene zandgrond. Dit gebied is onder meer van belang als leefgebied voor Groene specht en Kerkuil.

Het kleinschalige landschap met voedselrijke weiden wordt gebruikt door de das, die twee burchten bewoond; één in het oostelijke deel bij Elsteren en één centraal in het gebied nabij de kruising Kemppestraat-Aijerbandstraat. Er wordt door Kampergeul een nieuw gebied ingericht voor deze dassen.

Beheer
Na voltooiing van het project worden terreinen deels overgedragen aan een natuurbeherende instantie die het gebied als natuurterrein zal gaan beheren en het overige aan Rijkswaterstaat.

 

GPS project in uitvoering :

Ligging :

In samenwerking met: