Zandwinning Zwolle

De Zandwinning van Zwolle

Locatie
De Zandwinning Zwolle, ook wel Bomhofsplas genoemd, ligt ten noordoosten van Zwolle nabij het buurtschap Haerst.

Doel
De oevers van de Bomhofplas worden natuurlijk ingericht. Hierdoor ontstaat er een balans tussen natuur ontwikkeling en het winnnen van industriezand.

Landschap, flora & fauna
De plas ligt in een polder- en veenweidelandschap, tegen de uiterwaarden van de Overijsselse Vecht. Deze uiterwaarden zijn onderdeel van de provinciale EHS (Ecologische HoofdStructuur). Het gebied rond de plas is open en grootschalig. In de zuidhoek zijn opgaande wilgenbosjes aanwezig.

Door het op grote schaal gebruiken van meststoffen in de landbouw, eutrofiëring van het (grond-) water, depositie via neerslag en het kanaliseren van de rivieren zijn schrale, voedselarme ecotopen zeldzaam geworden.

Bij de aanleg van de Bomhofplas wordt de voedselrijke bouwvoor afgegraven en worden juist zandige schrale oevers aangelegd. Hierdoor ontstaan voedselarme pioniershabitatten welke in combinatie met het open water veel steltlopers en watervogels aantrekken. Zo is de Bomhofplas als stepping stone een belangrijke rustplaats voor regenwulpen en meeuwen.
Tevens vormen deze oevers een goede leefomgeving (refugium) voor soorten als rugstreeppad, plasrombout en een aantal Rode Lijst plantensoorten zoals brede waterpest en noordse zegge.

Beheer
De randzones van de plas worden verpacht aan lokale boeren. Door begrazing ontstaat een gevarieerde begroeiing.

 

Website :

GPS project in uitvoering :

Ligging :