Reindersmeer

Het project Reindersmeer

Historie
Het Reindersmeer ligt bij het voormalige sluiscomplex tussen Bergen en Well in Noord-Limburg.

Doel
Tot 2000 werd in Bergen beton- en metselzand gewonnen in het voormalige rivierduin Reinderslooi voor de aanleg van wegen en gebouwen overal in Nederland.


Partners
Centrale Industriezand Voorziening, Gemeente Bergen, Stichting Nationaal Park de Maasduinen.

Landschap, flora & fauna
Het is een natuurgebied in ontwikkeling en vormt een belangrijke schakel tussen de Bergerheide en De Hamert in Wellerlooi (deel van de Ecologische Hoofstructuur). Het meer is 130 hectare groot. Rondom het Reindersmeer speelt de natuur de hoofdrol. Er zijn mogelijkheden voor rustige recreatie zoals wandelen. De omgeving van het Reindersmeer bestaat uit droge bossen (grove den, berk, zomereik, lijsterbessenpopulier), stuifzandgebieden, heidevelden en vennen. De oevers van het Reindersmeer zijn veelal begroeid met struikheide en grassen. Bij de vennen groeit onder andere de kleine zonnedauw en waternavel.

Het Reindersmeer biedt plaats aan vele soorten watervogels zoals de kuifeend, wilde eend, nijlgans en grauwe gans. Het is ook het broedgebied van de oeverzwaluw en de ijsvogel. De vele poelen en vennen rondom het meer zijn heel aantrekkelijk voor insecten als libellen en vlinders waaronder bedreigde soorten als heideblauwtje en kleine ijsvogelvlinder. Ook de zeldzame rugstreeppad en heide kikker komen in grote dichtheden voor.

Beheer
Het beheer is gericht op het voorkomen van bosopslag in de natte gedeelten van het gebied. Dit gebeurt hoofdzakelijk door kap en begrazing met een schaapskudde.

 

 

GPS opgeleverd project :

Ligging :

  • Nabij Bergen in Noord Limburg

In samenwerking met :