Nieuws

Bestemmingsplan Randwijkse Waarden vastgesteld

Bestemmingsplan Randwijkse Waarden vastgesteld

De planvoorbereiding van de herinrichting van de Randwijkse Waarden vordert gestaag. Op 7 januari j.l. heeft de gemeenteraad van Overbetuwe het bestemmingsplan Buitengebied Randwijkse Waarden gewijzigd vastgesteld. De wijziging houdt onder andere in dat de locatie van de ruiterroute op de plankaart is opgenomen. Vanaf 23 januari 2014 liggen het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning voor een periode van zes weken voor eenieder ter inzage. In december is de ontheffing voor de Rugstreeppad aangevraagd in het kader van de Flora- en Faunawet, onderbouwd met een ecologisch werkplan.

In het voorjaar van 2014 zal nog nader veldonderzoek worden uitgevoerd naar de exacte verblijflocatie van de padden. Ook de Omgevingsvergunning is inmiddels door Dekker aangevraagd. Hierin wordt het milieuaspect geregeld t.a.v. de drijvende zandverwerkingsinstallatie, onder andere geluid en luchtkwaliteit. Wanneer de procedures voorspoedig verlopen kunnen de eerste werkzaamheden dit jaar worden uitgevoerd.