Nieuws

Voorbereidingen tweede fase Tull en ‘t Waal in volle gang

In de uiterwaarden nabij Tull en ’t Waal is Dekker Grondstoffen samen met Ballast van Oord Grondstoffen bezig met de aanleg van een recreatieplas in opdracht van het Recreatieschap Midden Nederland. Het noordelijke deel (fase 1) is bestemd voor recreatie en het zuidelijke deel (fase 2)krijgt een natuurlijke invulling.

Nu de winning van industrie- en ophoogzand in fase 1 bijna voltooid is, zal er naar verwachting eind deze zomer gestart worden met de uitbreiding van de winning richting fase 2, waardoor de contouren van de gehele plas zichtbaar zullen gaan worden. Het grondwerk of wel het ontzandinggereed maken van dat betreffende gebied is inmiddels bijna voltooid. Zo werden buiten het broedseizoen al bomen en struiken verwijderd. En wordt inmiddels door Aannemingsbedrijf J. den Boer, de aanwezige bovengrond binnen de plascontouren tot op de zandspiegel ontgraven.

 

Het vrijkomende materiaal, over het algemeen klei, wordt weer benut binnen het plangebied en een deel van de klei wordt afgevoerd. Binnen het plangebied is de klei onder andere benut bij de omlegging van de huidige scheidingskade tussen fase 1 en fase 2, alsmede benut bij de bermverzwaringen, zowel binnendijks als buitendijks.  De klei die werd afgevoerd is benut als dijkenklei bij het dijkversterkingsproject Bergambacht –Ammerstol –Schoonhoven en bij het dijkverbeteringsproject Waverdijk te Waverveen.

Binnendijks was het ter hoogte van de woningen een behoorlijk gepuzzel om de verzwaring,  in de tuinen van de woningen, te  kunnen gaan uitvoeren. Na intensief overleg met zowel de bewoners, als met het Hoogheemraadschap en adviesbureau Arcadis, kan er door maatwerk uit te voeren, ook daar de benodigde verzwaring gerealiseerd worden.

Het restant van de klei zal te zijner tijd worden gebruikt om oevers mee te verflauwen, dit draagt bij aan de verhoging van de natuurwaarde, omdat ondiep water eerder opwarmt, wat het een ideale paaiplaats maakt voor vissen. Ook kunnen in ondiep water eerder waterplanten groeien, door dat zonlicht de bodem bereikt. Daarnaast worden er ook poelen aangelegd, welke ideale verblijfplaatsen zullen gaan vormen voor allerlei – van oorsprong in het gebied voorkomende –  reptielen.